23-11-2001: The White Stripes + The Von Bondies

The White Stripes + The Von BondiesThe White Stripes + The Von BondiesThe White Stripes + The Von BondiesThe White Stripes + The Von BondiesThe White Stripes + The Von BondiesThe White Stripes + The Von BondiesThe White Stripes + The Von BondiesThe White Stripes + The Von BondiesThe White Stripes + The Von BondiesThe White Stripes + The Von BondiesThe White Stripes + The Von BondiesThe White Stripes + The Von BondiesThe White Stripes + The Von BondiesThe White Stripes + The Von BondiesThe White Stripes + The Von Bondies