Omar (Hany Abu-Assad, 2013)  [scroll down for English]
Na zijn doorbraak met Paradise Now, waarin 2 zelfmoordcommando’s worden gevolgd op hun missie, verweeft regisseur Hany Abu-Assad in zijn nieuwe film Omar op geloofwaardige wijze wederom verschillende elementen binnen het controversiële Israelisch-Palestijns conflict. Centraal thema in deze film vormt de relatie tussen bewoners aan beide zijden van de uit veiligheidsoverwegingen opgezette muur door de Israëli’s op de Westelijke Jordaanoever, de Westbank.

De gevoelige jonge bakker Omar (Adam Bakri) is eraan gewend om kogels te ontwijken – voor Nadia (Leem Lubany), de liefde van zijn leven, trotseert hij de vele gevaren en klimt over de scheidingsmuur bij de Westelijke Jordaanoever. Wanneer zijn vrienden een verzetsdaad plannen tegen het Israëlische leger, loopt de situatie uit de hand en wordt Omar gearresteerd. Onder druk van de militaire politie staat hij voor de moeilijke keuze om zijn vrienden te verlinken of loyaal te blijven aan zijn vaderland.

Abu Assad navigeert met de middelen die hem ter beschikking staan, en levert, met onervaren acteurs, laverend langs netelige afgronden en valkuilen binnen dit regionale conflict, een kritisch, realistisch statement, waar zowel Palestijn als Israëli zich mee kan identificeren.

Omar won op het Cannes filmfestival de prijs voor meest veelbelovende film. Ik zie u allen graag verschijnen bij deze projectie.

Steven.

 

Westoever barriere: Om zich te beschermen tegen zelfmoordaanslagen en beschietingen vanuit de Westelijke Jordaanoever besloot Israël om een scheidingsmuur te bouwen. De Israëlische Westoeverbarrière ligt deels op de grens van, deels diep in de Westelijke Jordaanoever. De muur en de vele controleposten belemmeren het economisch verkeer. Israël voert aan dat de barrière voornamelijk wordt gebouwd om aanslagen door Palestijnse terroristen tegen te gaan. De Algemene Vergadering van de VN bepaalde dat een gedeelte van het traject in strijd zou zijn met het internationaal recht, na een identiek advies van het Internationaal Gerechtshof in Den Haag (2004). De motivering voor deze veroordeling is dat deze Veiligheidsbarrière (Israëlisch taalgebruik) of Apartheidsmuur (Palestijns taalgebruik) niet de groene lijn volgt maar diep in de Westelijke Jordaanoever snijdt waardoor Palestijns grondgebied bij Israël geannexeerd worden. Het betreft vooral gebieden waar de muur om nederzettingen en religieuze plaatsen heen is gebouwd teneinde deze te beschermen en de toegang tot Israël gemakkelijker te maken via een uitgebreid wegennet dat niet toegankelijk is voor Palestijnen. Door de Palestijnen wordt deze muur ook wel Sharon's Wall of Apartheid Wall genoemd. Palestijnse christenen en moslims maken er bezwaar tegen dat bepaalde religieuze plaatsen zo alleen door en voor joden worden geclaimd

 

After his breakthrough movie Paradise Now, in which two suicide commandos are followed on a mission, in his new picture Omar, director Hany Abu-Assad again manages to draw together various elements of the controversial Israeli-Palestinian conflict in true-to-life fashion. The film’s central theme is the relationship between the inhabitants of the region surrounding the Israeli security wall constructed along the border of the Palestinian West Bank territory.

Sensitive young baker Omar (Adam Bakri) is used to dodging bullets – but for love of his life Nadia (Leem Lubany), he is willing to flout danger and climb the wall enclosing the West Bank. When his friends plan an act of resistance against the Israeli army, matters get out of hand, and Omar is arrested. The military police put him under pressure to either betray his friends or remain loyal to his country – a harrowing decision.

Abu Assad knows how to make optimum use of the resources available to him, and with inexperienced actors manages to navigate the dangerous shoals and rapids of this rancorous regional conflict, delivering a realistic yet critical statement which both Palestinians and Israelis can relate to. Omar won an award at Cannes as most promising movie.

I hope to see you at the forthcoming screening.

Steven.

 

West Bank barrier: To protect itself from suicide attacks, rockets and shellfire from the West Bank, Israel decided to build a security and separation barrier. The Israeli West Bank barrier lies partially along the West Bank border, and partly deep within West Bank territory. The wall and the many checkpoints stifle economic traffic. Israel claims that the wall is mainly being built as protection against Palestinian terrorist attacks. The UN General Assembly has determined that part of the wall is in violation of international law, after an identical ruling by the International Court of Justice in The Hague in 2004. The decision to declaim the construction was motivated by the fact that this security barrier (as the Israelis call it), or apartheid barrier (the Palestinians’ name for it) does not follow the historical Green Line, but cuts deep into Palestinian territory, with Israel thus having annexed extensive West Bank regions. This territory is mainly related to settlements and religious locations which the barrier has been built around for protection and to make access to Israel easier via an extensive road network forbidden to Palestinians. Palestinian names for the wall include Sharon’s Wall and the Apartheid Wall. Palestinian Christians and Muslims object to certain religious sites thus being claimed as solely Jewish religious locations.