English below

Privacy
Deze verklaring legt uit in hoeverre we gegevens van bezoekers verzamelen, gebruiken en beschermen. Neem voor vragen of opmerkingen contact met ons op. We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen.

Ons beleid
Ons doel is een toegankelijke website, die in de behoeften van onze bezoekers voorziet, met respect voor ieders rechten en verwachtingen. Persoonsgegevens vragen we alleen waar en zover dat nodig is. We verstrekken geen persoonsgegevens aan derden. Wij gebruiken jouw gegevens ook niet zonder jouw instemming om je iets toe te sturen. We volgen daarbij: de Wet Bescherming Persoonsgegevens van 1/9/2001 (WBP), de Wet Kopen op Afstand van 21/12/2000, Artikel 11.7 van de Telecommunicatiewet van 19/10/1998 (TW) over ongevraagde elektronische post, de code Reclame via E-mail van 1/1/2012 van DDMA, Thuiswinkel.org en VNO-NCW, op te nemen in de Reclame Code

Deze site bevat links naar andere websites. VERA heeft geen invloed op deze sites en is niet verantwoordelijk voor hun inhoud of beleid.

De gegevens
Privacy heeft betrekking op persoonlijke gegevens waarvan te achterhalen is, bij wie ze horen. Sommige verstrek je als bezoeker bewust, en andere verzamelt de website op de achtergrond.

Gegevens die je zelf verstrekt
Bij de inschrijving voor de nieuwsbrief worden je naam en e-mailadres gevraagd. Voor de goede afhandeling van een online aankoop zijn wat meer gegevens vereist. We vragen je naam, postcode, land, e-mailadres en leeftijd. Telefoonnummer is vrijwillig. Land en postcode – anoniem – gebruiken we ook voor inzicht in de herkomst van onze bezoekers. Wat je intypt tijdens je betaling, is voor ons onzichtbaar. Dat schermt de betalingsinstantie af.

Automatisch verzamelde gegevens
Om te kunnen internetten, heeft je pc een Internet Protocoladres of IP-adres, een soort telefoonnummer. Wij registreren het gebruikte IP-adres bij elke online aankoop. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die een website kan aanmaken op jouw computer, met gegevens over jouw bezoek. Bij een volgend bezoek kan de website het bestandje lezen, als het nog bestaat. VERA gebruikt cookies alleen waar nodig om het online kopen te beveiligen (die cookies worden automatisch gewist als je uitlogt) of om gemaakte keuzes tijdens het bezoek aan onze website te onthouden (die cookies bevatten geen gevoelige informatie).

Deze website gebruikt Google Analytics. Dat plaatst cookies om jouw sitegebruik registreren en slaat gegevens daarover op (inclusief jouw IP-adres) op servers in de USA. Het gebruikt deze data om statistieken te maken voor website-beheerders en om andere diensten aan te bieden. Google verschaft deze data aan derden indien wettelijk verplicht, of als deze derden de data namens Google verwerken. Google combineert jouw IP-adres niet met andere data waarover het beschikt. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor deze gegevensverwerking door Google.

Inzien en wijzigen
Je kunt je accountgegevens inzien en wijzigen via ‘Login > Mijn account’. Ook je gedane aankopen kun je hier bekijken. Je kunt al je persoonsgegevens wijzigen. Op verzoek verwijderen we je account geheel. Bepaalde gegevens zijn we echter wettelijk verplicht te bewaren. Voor de nieuwsbrief kun je jezelf afmelden via de ‘Nieuwsbrief’ menu-optie, via ‘Mijn account’, of via de hyperlink onderaan in de mailing zelf.

Beveiliging
Jouw gegevens worden bewaard in een datacenter met vergaande beveiliging. Online betalingen gebeuren via gerenommeerde payment providers in beveiligde, versleutelde processen. Ook de uitwisseling van accountgegevens is met SSL-encryptie beveiligd. Zorg echter ook voor een optimale beveiliging van je eigen apparatuur en ga zorgvuldig om met je inloggegevens.

Aanvaarding
Met het gebruik van deze site geef je te kennen dat je instemt met de privacyverklaring van VERA.

______________________________________

ENGLISH

Privacy
This statement explains the extent to which we gather, use, and protect information about visitors.
If you have questions or comments about this privacy statement, please contact us here.
We reserve the right to change this privacy statement.

Our Policy
Our goal is an accessible website, serving the needs of our visitors, where everyone’s rights and expectations are respected. We only ask for personal information when and as far as necessary. We don’t supply personal information to third parties. We will not send you anything without your consent. We comply with:

  • the Personal Data Protection Act (‘Wet Bescherming Persoonsgegevens’, WBP) of 1/9/2001
  • the Remote Purchases Act (‘Wet Kopen op Afstand’) of 21/12/2000
  • Article 11.7 of the Telecommunications Act (‘Telecommunicatiewet’, TW) of 19/10/1998
  • the Reclame via E-mail code of 1/1/2012 by DDMA, Thuiswinkel.org and VNO-NCW, to be incorporated in the Reclame Code

This site contains hyperlinks to other websites. We have no influence over these third party sites and are not responsable for their content or policies.

The Information
Privacy concerns personal data that can be traced back to you. Some you supply knowingly, others are collected by the website in the background.

Information you provide yourself
We ask for your name and e-mail address on our contact-page, the ticket forum and when you subscribe to our newsletter. Online purchases require a little more information to enable correct processing. We ask for your name, country, postal code, and e-mail address. Phone number is optional. Country and postcode also serve for anonimized geographical statistics on our audience. What you enter during payment is hidden from us by the payment provider.

Information we gather automatically
To join the Internet, your computer has an Internet Protocol address, or ‘IP address’, much like a phone number. We register your IP address when you make a purchase.

Cookies are small harmless text files a website can create, storing data from your visit. On a next visit, the site can access these data, if the file still exists.

We use cookies to secure on line sales (these are automatically deleted on logout) or to remember choices made during your visit (these contain no sensitive data). You can set your browser to refuse cookies, but then some functions, like online buying may be restricted.

This website uses Google Analytics, which uses cookies to register your use of the site and which stores information about this (including your IP address) on servers in the USA. Google will use these data to create statistics for website-administrators and providing other services relating to internet usage. It may also transfer these data to third parties when required by law, or where such third parties process the information for Google. It will not associate your IP address with any other data it holds. By using this website, you consent to Google’s dataprocessing as set out above.

Reviewing Your Data
You can view and change your account information by clicking on ‘Login > My Account’. You can also find a record of your purchases there. You can change all your personal data. On demand, we will delete your account completely. However, there is some information we are legally required to retain. If you’ve signed up for our e-mail newsletter, you can unsubscribe via the ‘Newsletter’ menu option, ‘My account’, or a hyperlink in the newsletter itself.

Security
Your data are kept in a data centre with extensive security. On line payments pass through renowned payment providers in secure, encrypted processes. Your account information is protected by SSL-encryption as well. However, make sure your own equipment is optimally secured and be careful with your login details.

Acceptance
Your use of this site indicates that you agree with the VERA privacy statement.